27.4 C
Kilkis
22/06/2024
kilkistv.gr
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ΔΕΥΑΚ για τα νέα υδρόμετρα

Κοινοποίηση

Για «απαράδεκτα δημοσιεύματα που αναπαράγονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο», κάνει λόγο ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, Μιχαήλ Κυριαζίδης, δίνοντας στη δημοσιότητα ανοικτή επιστολή προς ενημέρωση των δημοτών, της Επιτροπής Παραλαβής του Υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» του έργου «ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ».

Η ανοικτή επιστολή, που υπογράφουν τα μέλη της Επιτροπής, Αποστολίδης Νικόλαος, Κυριαζίδης Μιχαήλ και Παραγιός Ιωάννης, έχει ως εξής:

«Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας εκθέσουμε ένα σύντομο ιστορικό του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» για το οποίο τελευταία διαδίδονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στον τοπικό τύπο, διάφορα ευφάνταστα σενάρια περί άνομων ενεργειών και παραλείψεων, που στόχο έχουν να πλήξουν το κύρος της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ αλλά και των υπηρεσιακών της στελεχών που απαρτίζουν την Επιτροπή Παραλαβής του ανωτέρω υποέργου.

Σύντομο ιστορικό του Υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ»:

 • Με την απόφαση 19569/19.10.2020 (ΑΔΑ: ΨΖΚ946ΜΤΛ6-3Ι6) που εξέδωσε η «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)» αποφασίστηκε η  Ένταξη του έργου με τίτλο «Εμβληματικά έργα ύδρευσης ΔΕΥΑ Κιλκίς» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ύψους 24.862.500,00 €, του οποίου Υποέργο είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ».
 • Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς 5-36/04.03.2021 (ΑΔΑ: 6Υ0ΘΟΛΚ8-0ΑΞ) εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης της διακήρυξης του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ». Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι αυτή του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων)
 • Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς 14-188/06.09.2022 (ΑΔΑ:ΩΣΦ1ΟΛΚ8-Ι9Η) κατακυρώθηκε στον ανάδοχο το εν λόγω υποέργο ως αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 • Με την Απόφαση 1758/27.09.2022 το ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ αποφαίνεται ότι η ΔΕΥΑ Κιλκίς δεν κωλύεται στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο σύμφωνα με το σχέδιο που αποστείλαμε.
 • Στις 7 Δεκεμβρίου 2022 υπογράφεται η Σύμβασηυλοποίησης με τον ανάδοχο(αρ.πρωτ.:5662/07-12-2022και ΑΔΑΜ:22SYMV011755145). Η σύμβαση ουσιαστικά έχει δύο μέρη : α) Την προμήθεια των ψηφιακών υδρομέτρων με τα εξαρτήματά τους και β) Την εγκατάστασή τους και την ρύθμιση του εξοπλισμού που θα συνδέσει τα ψηφιακά δεδομένα που αυτά εκπέμπουν με τον κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (server) της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
 • Στις 30 Μαρτίου 2023 υπογράφεται το 1ο Πρακτικό παραλαβής (των ψηφιακών υδρομέτρων και των αναμεταδοτών τους) στην έδρα του αναδόχου – δυνατότητα που προβλέπεται από τον Ν.4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων και η οποία αναφέρεται στην Διακήρυξη και την Σύμβαση.
 • Στις 8 Μαΐου 2023 υπογράφεται από την Επιτροπή Παραλαβής ο 1ος Λογαριασμός του υποέργου που αφορά την προμήθεια των ψηφιακών υδρομέτρων (όχι την εγκατάσταση) και εκδίδεται το Τιμολόγιο από τον ανάδοχο. Ταυτόχρονα υπογράφεται από τον ανάδοχο Υπεύθυνη Δήλωση παρακαταθήκης υλικών με την οποία τα υδρόμετρα φυλάσσονται και ασφαλίζονται με ευθύνη δική του για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Κιλκίς, όπως προβλέπεται από τον Ν.4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων και αναφέρεται στην Διακήρυξη και την Σύμβαση.
 • Στις 16 Μαΐου 2023 υποβάλλεται Αίτημα Κατανομής της επιχορήγησης και εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη).
 • Στις 19 Μαΐου 2023 το Αίτημα της επιχορήγησης υλοποιείται από την Τράπεζα της Ελλάδος και πιστώνεται το ποσό του 1ου Λογαριασμού του υποέργου σε Λογαριασμό της ΔΕΥΑ Κιλκίς για την πληρωμή του αναδόχου.
 • Στις 1 Ιουνίου 2023 εκδίδεται από την ΔΕΥΑ Κιλκίς Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής του 1ου Λογαριασμού του υποέργου.
 • Στις 2 Ιουνίου 2023 πληρώνεται η καθαρή αξία του Τιμολογίου που αφορά τον 1ο Λογαριασμό.
 • Στις 8 Ιουνίου 2023 υποβάλλεται ηλεκτρονικά το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών στην αρμόδια υπηρεσία του  ΥΜΕΠΕΡΑΑ με συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
 • Στις 20 Ιουνίου 2023 πληρώνεται ο ΦΠΑ που αφορά την αξία του 1ου Λογαριασμού.

Επιπλέον θέλουμε να σας αναφέρουμε τα εξής :

 • Όλες οι παραπάνω ενέργειες της Επιτροπής Παραλαβής είναι απολύτως νόμιμες και βασίζονται στην ελληνική νομοθεσία που διέπει τους Διαγωνισμούς και την Υλοποίηση των Δημοσίων Έργων.
 • Τα υδρόμετρα σαφώς και είναι ψηφιακά και ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές που αναφέρονται στα έγγραφα του Διαγωνισμού : Διακήρυξη, Τεύχη Δημοπράτησης και Παραρτήματα.
 • Ουδέποτε δόθηκε προκαταβολή στον ανάδοχο παρά μόνο εξοφλήθηκε για την τιμολογημένη παράδοση των ψηφιακών υδρομέτρων.
 • Ήδη μέχρι σήμερα 30 Αυγούστου 2023 έχουν εγκατασταθεί πάνω από το 60% του συνόλου των ψηφιακών υδρομέτρων.
 • Η Επιτροπή Παραλαβής του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στις διαγωνιστικές διαδικασίες και στην υλοποίηση Δημοσίων Έργων και αυτό αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα των ελέγχων από την Διαχειριστική Αρχή του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, την Διαχειριστική Αρχή του Ταμείου Συνοχής, την Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αλλά και ελέγχους από την Οικονομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα και τον εντεταλμένο έλεγχοαπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (DG REGIO) ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ. Σε όλους αυτούς τους ελέγχους δεν βρέθηκε κανένα σημείο μεμπτό που να αποτελεί μομφή για τις διεργασίες της υλοποίησης των μεγάλων έργων. Σε πολλές δε περιπτώσεις χαρακτηρίστηκε ΑΡΙΣΤΗ η υλοποίηση των έργων αυτών που σημειωτέων ξεπερνούν την αξία των 40.000.000,00 € μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2022.

Ακόμη θέλουμε να σας αναφέρουμε ότι τα χρηματοδοτούμενα έργα από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν την ΔΕΥΑ Κιλκίς και βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης ή της συμβασιοποίησης ή έχουν έγκριση και σύντομα θα δημοπρατηθούν, ξεπερνούν τα 67.000.000,00 € – ποσό ρεκόρ για τον πληθυσμό του Δήμου Κιλκίς που δεν έχουν πετύχει πολύ μεγαλύτερες ΔΕΥΑ της χώρας. Αυτό από μόνο του δείχνει την ποιότητα των εργασιών των υπηρεσιακών στελεχών της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Ο λόγος που μέχρι σήμερα δεν απαντήσαμε στα όσα τους τελευταίους μήνες γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι όχι επειδή απαξιώνουμε τους καταναλωτές της ΔΕΥΑ Κιλκίς, οι οποίοι είναι και οι ωφελούμενοι από τα έργα αυτά, αλλά επειδή θέλαμε να συγκεντρώσουμε την σωρεία όλων των ανυπόστατων που αναγράφονται – αναπαράγονται και να απαντήσουμε συνολικά. Άλλωστε η εργασία μας είναι καθαρά υπηρεσιακή και για αυτό ελέγχεται από τα αρμόδια κρατικά όργανα και δεν έχουμε το δικαίωμα να εισέλθουμε σε οποιαδήποτε αντιπαράθεση πολιτικού χαρακτήρα ενόψει και των επικείμενων εκλογών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΔΥΠΑ: Ποιοι θα κάνουν χειμερινές διακοπές με τον κοινωνικό τουρισμό

Π. Τσακλόγλου: Έρχονται 3 νέες πλατφόρμες για επίδομα μητρότητας, απασχόληση και οφειλές συνταξιούχων

ΑΚΕ προς Αγωνιστική Συνεργασία Υγειονομικών: Μιλάτε άνευ πραγματικής αιτίας και σιωπάτε όταν πρέπει να μιλήσετε